Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

1:51:05 AM 1399 / 07 / 11
 

مرکز تحقیقات تروما وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در سال 82 به عنوان دومین مرکز تحقیقات تروما در سطح کشور تأسیس گردید.

رسالت این مرکز بررسی شیوع و علل انواع ضربه های فیزیکی و غیر فیزیکی در منطقه اعم از تصادفات ترافیک جاده ای، تروماهای شغلی، افتادن و سقوط از ارتفاع، قربانیان حملات جنائی و درگیری ها، صدمات ورزشی، اسیب های روانی و ارائه راه حل های مداخله ای به منظور کاهش و کنترل میزان تروما و عوارض آن می باشد.

به طور خلاصه مرکز تحقیقات تروما قصد دارد با پشتیبانی و حمایت از تحقیقات با کیفیت بالا و با استفاده از روشهای استاندارد و علمی در جهت پایش اپیدمیولوژیک، پیشگیری، درمان و آموزش انواع تروما توجه ویژه به حوادث ترافیکی در سطح کشور و منطقه به تدوین راهکارهای مناسب در جهت کاهش بروز حوادث و سوانح و مرگ و میر ناشی از آنها در کل جامعه نائل شود.

این مرکز دارای موافقت قطعی از تاریخ 23/ 3/ 1392 می باشد.