::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

11:15:05 PM 1395 / 12 / 04
 

دکتر محمد رضا فاضلدکتر محمد رضا فاضل : ریاست مرکز 

 

 

 

 

دکتر اسماعیل فخاریان :عضو شورایعالی مرکز

 

 

 

 

دکتر مهدی محمدزاده -مدیر داخلی 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال