::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

7:24:51 PM 1396 / 05 / 28
 

دکتر محمد رضا فاضلدکتر محمد رضا فاضل : ریاست مرکز 

 

 

 

 

دکتر اسماعیل فخاریان :عضو شورایعالی مرکز

 

 

 

 

دکتر مهدی محمدزاده -مدیر داخلی 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:1 /5 /1396

 

   
جشنواره پرتال