::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

7:24:59 PM 1396 / 05 / 28
 

اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات تروما

  • دکتر ابراهیم کوچکی- رئیس دانشگاه
  • دکتر محمدرضا فاضل- ریاست مرکز تحقیقات تروما
  • دکتر اسماعیل فخاریان- قائم مقام ریاست دانشگاه
  • دکتر ابراهیم رضی- عضو هیئت علمی
  • دکتر عبدالحسین داودآبادی- عضو هیئت علمی
  • دکتر داود آقادوست- عضو هیئت علمی
  • دکتر مجتبی صحت- عضو هیئت علمی
   
جشنواره پرتال