::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

10:15:01 AM 1395 / 10 / 28
 

اعضای شورایعالی مرکز تحقیقات تروما

  • دکتر محمد حسین اعرابی- رئیس دانشگاه
  • دکتر محمدرضا فاضل- ریاست مرکز تحقیقات تروما
  • دکتر اسماعیل فخاریان- قائم مقام ریاست دانشگاه
  • دکتر ابراهیم رضی- عضو هیئت علمی
  • دکتر عبدالحسین داودآبادی- عضو هیئت علمی
  • دکتر داود آقادوست- عضو هیئت علمی
   
جشنواره پرتال