::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

7:25:02 PM 1396 / 05 / 28
 

   ریاست مرکز : دکتر محمدرضا فاضل PUBMED    Google Scholar CV

 مدیر داخلی مرکز : دکتر مهدی محمدزادهPUBMED  Google scolare CV

کارشناس مرکز:خانم فهیمه سربندی  

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:1 /5 /96 

   
جشنواره پرتال