::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

10:15:29 AM 1395 / 10 / 28
   
 
 

trauma

 

 

 

لیست دانشجویان دوره دکترای تخصصی پژوهشی :

- آقای مهرداد مهدیان

-خانم معصومه عابدزاده

-خانم الهام شفیعی

- خانم زهرا صحت