::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

7:26:48 PM 1396 / 05 / 28
 

دکتر محمد رضا فاضلدکتر محمد رضا فاضل : ریاست مرکز 

 

 

 

 

دکتر اسماعیل فخاریان :سرپرست دانشکده پزشکی 

 

 

 

 

دکتر مهدی محمدزاده -مدیر داخلی 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال