Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

1:04:02 AM 1399 / 07 / 11
 

اهداف:

1.       جلب مشارکت  حداقل ۶۰ درصد گروه های هدف دانشگاهی در زمینه آموزشهای مرتبط با تروما

2.       راه اندازی کلینیک های مراقبت بعد از بیمارستانی و پوشش حداقل ۳ رشته دستیاری و کارشناسی ارشد

3.       راه اندازی حداقل یک برنامه کشوری در زمینه تروما خصوصا در زمینه مراقبت بعد بیمارستانی تروما

4.       راه اندازی حداقل دو برنامه در زمینه ارتقای مراقبت پیش بیمارستانی بیماران تروما در سطح دانشگاه

5.       راه اندازی حداقل دو برنامه در زمینه ارتقای مراقبت بیمارستانی بیماران تروما  در سطح دانشگاه به منظور کاهش 30 درصدی مرگهای قابل پیشگیری بیمارستانی بیماران تروما

6.       افزایش فرصتهای پژوهشی و مشارکت در  تحقیقات بین المللی

7.       ترجمان و انتقال دانش حاصل از حداقل ۵۰ درصد تحقیقات برای سیاست گذاران و گروه های هدف به صورت بولتن فصلی

8.       ارتقای توان علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی مرکز بگونه ای که حداقل ۳ نفر Hایندکس بالای ۱۰ داشته باشند

9.       انتشار حداقل ۱۰ مقاله در سال با IFبالای ۲ 

10.   برگزاری حداقل دو همایش ملی یا بین المللی در زمینه تروما

11.   همکاری با حداقل یک مرکز بین المللی در زمینه تروما

12.   تصویب و اجرایی نمودن حداقل 2 طرح مداخله ای وسیع در زمینه تروما در منطقه به صورت مشارکت با سازمانها یا نهادهای  خارج دانشگاهی

13.   کسب نمایه های برتر توسط مجله مرکز تحقیقات تروما و دستیابی بهIFبالای یک

چشم انداز:

v    اصلاح و ارتقای  بانکهای اطلاعاتی

1.        به روز رسانی بانک اطلاعاتی موجود

2.        طراحی و اجرای برنامه پاکسازی و اصلاح بانک اطلاعاتی موجود

3.        طراحی و اجرای سیستم پایش و ارزشیابی بانک اطلاعاتی

4.        طراحی و اجرای سیستم نرم افزاری و شبکه ثبت در تروما

5.        اجرا و نظارت بر ثبت داده های طرح های کشوری(‌ ثبت ملی تروما و آسیب نخاعی کشور )

6.        شناسایی و ایجاد دسترسی برای اتصال بانک اطلاعات مرکز به سایر بانک های اطلاعاتی مرتبط با تروما در دانشگاه و خارج دانشگاه

 

v    ارتقای نظام اموزشی تروما برای گروه های هدف

 

                     I.            آموزش دانشجویان

1.        طراحی برنامه های آموزشی مرتبط با حوزه  تروما برای دستیاران رشته های مختلف و دانشجویان پزشکی و سایر رشته های داخل دانشگاه

2.        اجرایی نمودن برنامه های آموزشی شامل کارگاههای آموزشی  برای تمامی گروه های هدف دانشجویی با کمک گروه های اموزشی مرتبط

3.        مدیریت و هدایت ژورنال کلابهای اموزشی در زمینه تروما  برای تمامی گروه های هدف

4.        راه اندازی رشته کارشناسی ارشد پژوهش های بالینی

 

 

       I.       آموزش اعضای هیات علمی ، فارغ التحصیلان و مدیران

 

1.        برگزاری حداقل ۱۰  برنامه آموزش مداوم برای گروه های هدف مختلف مرتبط با تروما

2.        برگزاری حداقل ۴ جلسه هم اندیشی با هدف نزدیک نمودن دیدگاه های سازمانها و گروه های مختلف مرتبط با تروما

3.        برگزاری جلسات مستمر توجیهی با اعضای هیات رئیسه و هیات امنای دانشگاه و مدیران میانی

4.        شناسایی کلیه متخصصین داخل و یا خارج دانشگاهی مرتبط با تروما خصوصا در سطح چهارگانه پیشگیری  و جلب مشارکت ایشان

5.        برگزاری حداقل یک جلسه هماهنگی آموزشی با مدیران و سیاستگذاران خارج دانشگاهی

6.        برگزاری حداقل یک نشست مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و علمی مرتبط در کشور و یک نشست با مراکز علمی معتبر در سطح بین المللی یا EMRO  به صورت حضوری یا ویدیو کنفرانس( وبینار)

 

    II.       آموزش همگانی

 

1.        طراحی و گسترش سایت اطلاع رسانی در زمینه تروما

2.        استفاده از شبکه های اجتماعی برای ارتقا و گسترش آموزش همگانی در زمینه تروما  در جامعه

3.        اجرای حداقل ۱۰ برنامه آموزشی تحقیقاتی در مدارس  و مراکز عالی آموزشی شهرستان  

4.        تهیه حداقل یک برنامه آموزشی صوتی و تصویری

5.        درج اخبار مرتبط و انتشار مطالب آموزشی در حوزه تروما  از طریق برقراری ارتباط مناسب با نشریات منطقه

6.        مدیریت و هماهنگی جهت  برگزاری دوره های آموزشی رانندگی ایمن برای رانندگان وسایل عمومی

7.        مدیریت و هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی محیط کار ایمن  برای مسئولین کارگاه ها و کارخانه ها

 

  III.       آموزش کادر درمانی ارایه دهنده خدمات به مصدومین ترومایی

 

1.       برگزاری حداقل دو کارگاه مراقبت پرستاری پیشرفته در بیماران ترومایی برای پرسنل پرستاری اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی  در سال

2.       برگزاری حداقل دو دوره PHTLS  پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در سال

3.       برگزاری حداقل دو دوره برنامه ارتقای مراقبت بیماران ترومایی برای کادر درمانی ومدیران

4.       آموزش کادر نیروهای نظامی و انتظامی در مورد ملاحظات مراقبتی بیماران ترومایی

5.       مدیریت و هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای درگیر در بحران ( بسیج و هلال احمر)

 

 

v      ارتقای برنامه های پژوهشی

 

1.        هماهنگی برای اینکه مدیریت پژوهشهای مرتبط با مراقبت های بعد از بیمارستان در کل کشور به این مرکز واگذار شود. بدین منظور با طراحی و اجرای کوهورت مراقبت های بعد از بیمارستان در بیماران ترومایی ،  بانک اطلاعاتی مراقبت های بعد از بیمارستانی نخست در دانشگاه و بعد در کل کشور راه اندازی شود ( در این طرح کلیه ابعاد آسیب های احتمالی وناتوانی های ایجاد شده به فرد و خانواده از جنبه های مختلف قابل ارزیابی خواهد بود.)

v      راه اندازی کلینیکهای تخصصی با کمک دستیاران تخصصی گروه های مختلف اموزشی مرتبط،  از ابعاد دیگر این برنامه  خواهد بود که در قالب یک کوهورت در سطح منطقه و کشور طراحی میشود

v      انواع مداخلات درمانی و بازتوانی در دل این کوهورت قابل اجرا خواهد بود.

2.        شناسایی اولویت های تروما در منطقه و کشور از طریق یک طرح تحقیقاتی

3.        راه اندازه ای برنامه ارتقای مراقبت بیماران ترومایی :طراحی پروپوزال جهت بررسی مرگ های قابل پیشگیری بیماران ترومایی در بیمارستان

4.        راه اندازی برنامه ارتقای مراقبت پیش بیمارستانی با همکاری سیستم پیش بیمارستانی دانشگاه :طراحی پروپوزال جهت بررسی کیفیت مراقبت  پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی 

 

5.        طراحی عناوین تحقیقاتی مرتبط با اولویت ها و هدایت طرح ها و پایان نامه های  گروه های اموزشی مختلف در تمامی دانشکده ها بر اساس این عناوین

6.        جلب مشارکت تولید کنندگان خودرو و انجام تحقیقات کاربردی مشترک ترجیحا با اخذ گرانت

7.        جلب مشارکت سازمانهای مرتبط با راهداری شهری و برون شهری برای انجام تحقیقات مشترک و ترجیحا با اخذ گرانت

8.        برگزاری جلسات مشترک با سایر دانشگاه های منطقه و استان برای انجام تحقیقات مشترک بر اساس ماتریس هادون

9.        اخذ حداقل یک گرانت بین المللی و سه گرانت ملی برای تحقیقات بنیادی در زمینه تروما

10.    برگزاری همایش های منطقه ای (‌حداقل سه مورد) ،‌ملی( حداقل یک مورد) و بین المللی(‌حداقل یک مورد) در زمینه تروما

11.    انجام حداقل ۵ طرح HSRدر سطح دانشگاه با هدف اصلاح ساختار موجود در دانشگاه در زمینه تروما

12.    جلب مشارکت معتبرترین افراد و مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی برای انجام تحقیقات مشترک (‌حدقل ۲ عنوان طرح تحقیقاتی)

13.    حضور در مجامع علمی

 

 

v    مشارکت در سیاستگذاری و تصمیم سازی مبتنی بر شواهد

1.        شناسایی تصمیم سازان کشوری و منطقه ای و برگزاری نشست های مشترک

2.        حضور فعال در حداقل یک جلسه شورای سلامت شهرستان

3.        مشارکت در تصمیم سازیهای حوزه معاونت درمان دانشگاه

4.        ارایه خلاصه گزارش اجرایی برای مدیران در تمامی طرح های تحقیقاتی مرکز

5.        راه اندازی واحد ترجمان دانش در مرکز و اعمال برنامه های انتقال دانش

6.        برگزاری نشستهای مشترک و تعیین اولویت های پژوهشهای مداخله ای با سازمانهای مرتبط و سیاستگذار مانند بهزیستی ، فرمانداری ، سازندگان خودرو

7.        جلب حمایت و همکاری موسسات خیریه و خیرین منطقه بر اساس مستندات به سوی اولویتهای سلامت منطقه در زمینه تروما( همکاری در راه اندازی انجمن حمایت از مصدومین مغزی )

8.        برگزاری کمیته جامعه ایمن با محوریت مرکز

v    ارتقای کیفیت ونفوذ پذیری مجله

1.        تدوین وطراحی واجرای برنامه استراتژیک 5 ساله مجله

2.        اخذ نمایه های برتر شامل PubMed , Scopus , ISI

 

   
جشنواره پرتال