Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

12:54:20 AM 1399 / 07 / 11
 

 

*هماهنگی برای مدیریت پژوهشهای مرتبط با مراقبت های بعد از بیمارستان در کل کشور به این مرکز واگذار شود. بدین منظور با طراحی و اجرای کوهورت مراقبت های بعد از بیمارستان در بیماران ترومایی، بانک اطلاعاتی مراقبت های بعد از بیمارستانی نخست در دانشگاه و بعد در کل کشور راه اندازی شود ( در این طرح کلیه ابعاد آسیب های احتمالی وناتوانی های ایجاد شده به فرد و خانواده از جنبه های مختلف قابل ارزیابی خواهد بود.)

  • راه اندازی کلینیکهای تخصصی با کمک دستیاران تخصصی گروه های مختلف اموزشی مرتبط،  از ابعاد دیگر این برنامه  خواهد بود که در قالب یک کوهورت در سطح منطقه و کشور طراحی میشود
  • انواع مداخلات درمانی و بازتوانی در دل این کوهورت قابل اجرا خواهد بود.

*شناسایی اولویت های تروما در منطقه و کشور از طریق یک طرح تحقیقاتی

*راه اندازه ای برنامه ارتقای مراقبت بیماران ترومایی :طراحی پروپوزال جهت بررسی مرگ های قابل پیشگیری بیماران ترومایی در بیمارستان

*راه اندازی برنامه ارتقای مراقبت پیش بیمارستانی با همکاری سیستم پیش بیمارستانی دانشگاه :طراحی پروپوزال جهت بررسی کیفیت مراقبت  پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی 

*طراحی عناوین تحقیقاتی مرتبط با اولویت ها و هدایت طرح ها و پایان نامه های  گروه های اموزشی مختلف در تمامی دانشکده ها بر اساس این عناوین

*جلب مشارکت تولید کنندگان خودرو و انجام تحقیقات کاربردی مشترک ترجیحا با اخذ گرانت

*جلب مشارکت سازمانهای مرتبط با راهداری شهری و برون شهری برای انجام تحقیقات مشترک و ترجیحا با اخذ گرانت

*برگزاری جلسات مشترک با سایر دانشگاه های منطقه و استان برای انجام تحقیقات مشترک بر اساس ماتریس هادون

*اخذ حداقل یک گرانت بین المللی و سه گرانت ملی برای تحقیقات بنیادی در زمینه تروما

*برگزاری همایش های منطقه ای (‌حداقل سه مورد) ،‌ملی( حداقل یک مورد) و بین المللی(‌حداقل یک مورد) در زمینه تروما

*انجام حداقل ۵ طرح HSRدر سطح دانشگاه با هدف اصلاح ساختار موجود در دانشگاه در زمینه تروما

*جلب مشارکت معتبرترین افراد و مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی برای انجام تحقیقات مشترک (‌حدقل ۲ عنوان طرح تحقیقاتی)

*حضور در مجامع علمی   
جشنواره پرتال