امروز : 02 مرداد 1403
20 تیر 1403
شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/04/19 برگزار شد
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/04/19 برگزار شد
13 تیر 1403
شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/04/12 برگزار شد
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/04/12 برگزار شد
23 خرداد 1403
شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/03/23 برگزار شد
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/03/23 برگزار شد
08 خرداد 1403
شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/03/08 برگزار شد
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/03/08 برگزار شد
26 اردیبهشت 1403
شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/02/25 برگزار شد
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/2/11 برگزار شد
11 اردیبهشت 1403
شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما برگزار شد
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/2/11 برگزار شد
05 اردیبهشت 1403
برگزاری جلسه شورای راهبردی مرکز
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/02/05 برگزار شد
29 فروردین 1403
چاپ چهل و هفتمین شماره مجله Archives of Trauma Research
انتشار چهل و هفتمین شماره مجله Archives of Trauma Researchدر 2024 January- March
28 فروردین 1403
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما برگزار شد
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1403/1/28 برگزار شد.
09 بهمن 1402
برگزاری جلسه کمیته فنی پروژه ی کاشان،شهر ایمن ترافیکی
جلسه کمیته فنی پروژه ی " کاشان،شهر ایمن ترافیکی" با حضور استاد اپیدمیولوژی و مدرس بین الملل

93

تعداد طرح ها

140

تعداد مقالات

71

تعداد پایان نامه ها

کیلینک درمانی مرکز

کلینیک پرواز قاصدک
سوالات متداول
نحوه پذیرش همکاری افراد با مرکز تحقیقات تروما

درخواست توسط متقاضی

گزینش:

افراد از نظر توانمندي علمی ،مهارت فردي و رفتاري و سازمانی و آشنایی با زبان انگلیسی و همچنین سابقه علمی و کاري توسط شوراي عالی مرکز بررسی می شود

پذیرش فرد :

انجام فعالیت به مدت 3 تا 6 ماه به صورت پایلوت در مرکز

 

ارزیابی :

 فعالیت فرد مورد توسط شوراي عالی مرکز بررسی و درباره فعالیت و همکاري فرد با مرکز به مدت 6 ماه دیگر تصمیم گیري می شود

 
نحوه تصويب طرح¬هاي پژوهشي در مرکز تحقیقات تروما

دريافت پروپوزال از مجري طرح

بررسي طرح ارسالي در جلسه شوراي پ‍ژوهشي جهت مشخص شدن داوران طرح

ارسال پروپوزال­ طرح تحقيقاتي به داوران جهت انجام كارشناسي

دريافت كارشناسي طرح از داوران ظرف مدت دو هفته

ارسال كارشناسي­ انجام شده به مجري جهت انجام اصلاحات موردنظر داوران

تصويب طرح مشروط به تاييد تمام داوران

مطرح شدن مجدد نتایج داوری در جلسه شورای پژوهشی مرکز

ارسال طرح مصوب به كميته اخلاق جهت اخذ كد اخلاق